Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode

Wet
Per 1 juli 2013 is de wet Verplichte meldcode en kindermishandeling in werking. Dit houdt in dat alle professionals in de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en justitie verplicht zijn deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties al mogen deze organisaties natuurlijk wel zelf een stappenplan opzetten.

De meldcode is een stappenplan dat een professional houvast geeft en helpt zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt daarbij is dat huiselijk geweld en kindermishandeling strafbaar zijn en dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling op te vangen en daarnaar te handelen.  Niets doen is geen optie.

Per 1 januari 2019 wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebreid met een afwegingskader in stap 5. Nu beslist de professional in stap 5 of hij meldt bij Veilig Thuis of zelf hulp organiseert. Vanaf 2019 worden er door de professional in stap 5 twee beslissingen genomen:
1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Welke hulp kan ik (ook) zelf bieden of organiseren?
Er dient altijd te worden gemeld bij Veilig Thuis als er sprake is van situaties van 'acute en structurele onveiligheid'. Per beroepsgroep wordt in het afwegingskader beschreven wat er wordt verstaan onder 'acute en structurele onveiligheid' en wat hiervan voorbeelden zijn.


SISA en de Meldcode
Kinderen en jongeren worden gesignaleerd in SISA als een organisatie betrokken is en/of zich zorgen maakt over hen. Dit om ervoor te zorgen dat de samenwerking met andere organisaties, die betrokken zijn bij hetzelfde kind, optimaal en gecoördineerd verloopt. Als een organisatie tijdens vermoeden van kindermishandeling ( of huiselijk geweld, waarbij kinderen betrokken zijn) handelt volgens de meldcode, dan geeft deze als onderdeel van de stappen van de Meldcode een signaal af in SISA.

Klik hier om een fimpje te bekijken over de obereenkomsten en verschillen tussen SISA-SluiS en de Meldcode.

Op de site www.werkenmetdemeldcode.nl vindt u informatie over de Meldcode voor professionals in Rotterdam-Rijnmond. Op de site staat een digitale toolkit om de meldcode effectief te implementeren. Daarnaast vindt u informatie over trainingen voor aandachtsfunctionarissen en trainingen signaleren en bespreekbaar maken van signalen.

Servicepunt Meldcode
Het Servicepunt Meldcode ondersteunt organisaties bij de implementatie van de meldcode. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl

Kijk voor alle relevante informatie over de Meldcode en SISA onderaan deze pagina.


 

Klik hier voor alle documenten.