Het verhaal van

Emma

Emma (3 jaar) bezoekt sinds enkele maanden de peuterspeelzaal. Het valt de pedagogisch medewerksters op dat moeder geen afscheid neemt van haar kind bij het brengen. Meestal gaat moeder weg zodra Emma wordt afgeleid en even niet op moeder let. De pedagogisch medewerkster heeft bij moeder aangegeven dat dit niet wenselijk is. Moeder geeft aan dat haar dochter verlatingsangst heeft en een hechtingsstoornis sinds de scheiding tussen ouders waarna het contact met vader verbroken is. Op de groep zijn echter geen gedragskenmerken bij Emma te zien die hier op zouden kunnen wijzen. Emma komt vrolijk en sociaal over en lijkt op een goede wijze contact te maken met de kinderen en met de volwassenen. Daarnaast geeft moeder vaak medicatie mee (o.a. neusspray, zalf tegen eczeem) met het verzoek die toe te dienen bij haar dochter. De pedagogisch medewerkster heeft echter geen fysieke klachten, waaronder eczeem, waargenomen bij Emma. Volgens moeder heeft haar dochter dit wel en komt het juist te voorschijn als de zalf niet gebruikt wordt.

De pedagogisch medewerkster geeft aan een onderbuikgevoel te hebben bij de gedragingen van moeder. Emma lijkt goed te functioneren maar de verhalen en het gedrag van moeder baren zorgen. Moeder lijkt afwijkingen bij haar kind te (willen) zien die niet herkend worden door de peuterspeelzaal. Moeder is soms onsamenhangend of tegenstrijdig in haar uitspraken. Ook het medicatiegebruik baart zorgen. Er wordt besloten nogmaals een gesprek met moeder te voeren over hun bevindingen en een signaal af te geven in SISA. Daarnaast wordt er alvast contact gezocht met het Centrum voor Jeugd en Gezin, deze had geen bijzonderheden.

Meerwaarde SISA
Na het afgeven van het signaal in SISA ontstaat er een match met het consultatiebureau in regio Utrecht en politie Rotterdam. Na contact met de politie blijkt er onlangs een zorgformulier opgemaakt te zijn naar aanleiding van overlast/gedrag van moeder. Het consultatiebureau in Utrecht vertelt dat Moeder drie kwart jaar geleden onverwacht verhuisd is. Het consultatiebureau in Utrecht is blij met de match met de peuterspeelzaal. Zij weten daardoor waar Emma nu verblijft en kunnen hun dossier overdragen naar het huidige CJG. Zij vertellen dat er bij hen zorgen waren over het psychisch welbevinden van moeder en de consequenties die dit heeft op het gedrag van Emma. Zij overwogen indertijd een AMK melding te doen maar al voordat zij dit konden doen was moeder onverwacht verhuisd. Omdat het niet bekend was waarheen en de zorgen niet van dergelijk acute aard waren heeft het AMK Utrecht de aanmelding niet in onderzoek kunnen nemen. Na overleg met het huidige CJG, het consultatiebureau in Utrecht en de peuterspeelzaal wordt besloten om contact te zoeken met het AMK in Rotterdam voor een consult. Daar blijkt het zorgformulier van de politie inmiddels ontvangen te zijn. Door de informatie vanuit de peuterspeelzaal en het consultatiebureau Utrecht is het AMK onderzoek versneld gestart en kon ook redelijk snel afgerond worden door het uitgebreide dossier dat in Utrecht al bekend was. Op dit moment is er intensieve psychische begeleiding voor moeder en pedagogische ondersteuning ingezet.